Zdravie

Malígny lymfóm: onkologické ochorenie, ktoré ohrozuje aj dvadsaťročné

Malígny lymfóm zrejme nie je medzi širšej verejnosti tak známym pojmom. Napriek tomu je toto nádorové ochorenie pomerne rozšírené, a na rozdiel od väčšiny ostatných nádorových ochorení postihuje aj mladých ľudí vo veku medzi dvadsiatimi a tridsiatimi rokmi.

Malígne lymfómy sú nádory z lymfatického tkaniva, a môžu sa teda objaviť takmer v ktorejkoľvek časti tela. Po onkologickej liečbe sa vysoké percento pacientov uzdraví, takže je žiaduce v maximálnej možnej miere predchádzať vedľajším účinkom tejto liečby.

V prípade malígneho lymfómu je prvou liečebnou voľbou predovšetkým chemoterapia, často v kombinácii s biologickou liečbou, ktorú podávajú špecializované hematoonkologické pracoviská. Veľmi často je potom chemoterapia kombinovaná s ožarovaním miest najväčšieho rizika liečebného zlyhania.

Ideálna technika ožiarenia

Vzhľadom na pomerne veľkú alebo rizikovú oblasť, ktorú je v prípade liečby malígnych lymfómov nutné ožiariť, je v určitých prípadoch ideálnou technikou ožiarenia protónová rádioterapia. Viac ako štrnásť štúdií potvrdilo, že protónová liečba významne znižuje radiačnú záťaž väčšiny rizikových orgánov. Najväčším prínosom býva pre pacientov, u ktorých je potrebné ožiariť oblasť medzihrudia (mediastina), podpažnú jamku alebo oblasť s nedostatočnou liečebnou odpoveďou na chemoterapiu, kde býva nutné použiť vyššiu dávku ožiarenia. Protónová liečba by mala byť zvažovaná u takých pacientov, u ktorých dokáže významne znížiť dávky ožiarenia na životne dôležité rizikové orgány (srdce, pľúca, miechu, kostnú dreň, pažerák, prsné žľazy u žien a ďalšie).

Výhody protónovej rádioterapie pri liečbe lymfómov

  • redukcia dávok nežiaduceho žiarenia na srdce so znížením rizika vzniku neskorých následkov rádioterapie, ako sú chlopenné vady, ischemická choroba srdca, arytmia a pod.
  • redukcia dávok na pľúcne tkanivo so znížením rizika vzniku postradiačnej pľúcnej fibrózy, pľúcnych zápalov a pod.
  • redukcia dávok na miechu so znížením rizika vzniku postradiačnej myelopatie (porucha hybnosti)
  • redukcia dávok na prsné žľazy so znížením rizika vzniku sekundárnych nádorov prsnej žľazy,
  • redukcia celkovej dávky žiarenia, ktorá sa dostane do tela pacienta a ktorá je spojená so zvýšeným rizikom neskorých efektov onkologickej liečby (predovšetkým indukovaných druhotných nádorov)

Liečba malígneho lymfómu v Protonovom centre

Naše postupy pri liečbe tohto ochorenia boli zaradené do medzinárodných liečebných odporúčaní pre protónové ožarovanie lymfómov. V týchto odporúčaniach boli definované skupiny pacientov, u ktorých predpokladáme, že bude zaradenie protónovej rádioterapie najviac prínosné. Venovali sme sa tiež porovnaniu rizík ožiarenia najmodernejšími fotónovými technikami a novšou protónovou rádioterapiou, aby sme konkretizovali vhodné skupiny pacientov, u ktorých predpokladáme najväčší prínos použitia protónov.

Protónová rádioterapia nám u väčšiny pacientov umožňuje zásadným spôsobom znížiť ožiarenie napr. srdca a pľúc, a tým významne redukovať riziko vzniku srdcových a pľúcnych ochorení. Protónová liečba tiež dokáže výrazne znížiť ožiarenie miechy, a vďaka tomu minimalizovať riziko jej poškodenia.

Add Comment

Click here to post a comment

Ořechy
Ořechy